Voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten (versie 0.2) d.d. 4 mei 2023

Overeenkomstig artikel 19 lid 1 doet het bestuur van Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten. Dit voorstel is door het bestuur vastgesteld op 4 mei 2023 en zal ter besluitvorming worden voorgelegd op de algemene vergadering van 24 mei 2023.

Overzicht van de voorgestelde wijzigingen:

 Wijziging 1

 Toevoeging aan artikel 7 een nieuw lid 2:

 In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder, een volledig bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting van de algemene vergadering om zo spoedig mogelijk in ontstane vacatures te voorzien. Het bestuur is alsdan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder, is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe aanwijst tijdelijk met het bestuur belast.

Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge deze statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder de functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, (langdurige) ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vereniging onaangekondigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen niet heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een specifiek geval anders besluit. 

Overige leden vernummeren worden vernummerd.

Wijziging 2

Toevoeging aan artikel 11 een nieuw lid 4:

Iedere bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Elke bestuurder is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij de bestuurder mede gelet op de aan andere toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en de bestuurder niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijke bestuur af te wenden.

Wijziging 3

 Wijzigen opschrift artikel 12: vertegenwoordiging in: vertegenwoordiging; tegenstrijdige belangen

 Vervanging van artikel 12 lid 3:

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Wijziging 4

 Artikel 24 verwijderen. Zie art. 14, lid 1: Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 Het betreft hier de zogenaamde ‘restbevoegdheid’. Het is wettelijk geregeld (artikel 2:40 BW) dat dat deze toekomt aan de algemene vergadering als hoogste orgaan van de vereniging.

 
 
 
 
 
 
 
Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen


Sociale huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van OWW krijgen komend jaar huurverlaging. Met deze  huurverlaging geeft het ministerie een vervolg aan het sociaal huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes afspraken maakten over huurverlaging voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur.

Automatische huurverlaging

Volgens berekeningen van het ministerie komen zo’n 260.000 hurende huishoudens in aanmerking voor huurverlaging. Bij OWW zijn dit ongeveer 1200 huurders. Deze huurders krijgen dan automatisch een voorstel tot huurverlaging en hoeven dit niet aan te vragen. De Belastingdienst kijkt naar 2022 omdat dit de meest recente vastgestelde inkomensgegevens zijn.

 
Meer woonoverlast tijdens coronacrisis

27 augustus 2020

Sinds het begin van de coronacrisis in maart, krijgen woningcorporaties, gemeenten en politie veel meldingen van woonoverlast. Geluidsoverlast staat daarbij bovenaan, zo blijkt uit twee recente onderzoeken. Door Covid-19 staat buurtbemiddeling als oplossing onder druk.

Na geluidsoverlast (96 procent) waren de meeste meldingen over intimidatie, bedreigingen, pesten, geweld en/of vernieling (60 procent) en op nummer drie: vervuiling en/of verwaarlozing van de woning of tuin van de buren (41 procent). Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder een netwerk van woningbouwcorporaties, gemeenten, politie, zorg- en hulpverlening.

Politiecijfers

Ook databedrijf LocalFocus haalde deze zomer boven water dat de politie sinds de uitbraak van de coronacrisis bedolven wordt onder klachten over geluidsoverlast. Dat bleek uit cijfers die LocalFocus voor heel Nederland bij de politie had opgevraagd.

Rotterdam kampioen geluidsoverlast

Rotterdam bleek 'Nederlands kampioen' geluidsklachten, zo schreef het AD (22 aug) naar aanleiding van die data. De Rotterdamse politie kreeg van maart tot augustus 4720 meldingen over geluidsoverlast te verwerken: 2173 klachten méér dan in dezelfde periode vorig jaar.

Buurtbemiddeling viel stil

De standaard (t)huisbezoeken vielen immers stil. 'Negentig bemiddelingstrajecten belandden onder de wachtknop'. Sinds medio juli kunnen ze de achterstanden weer inlopen. In Rotterdam vond begin augustus ook een (niet-dodelijke) steekpartij plaats naar aanleiding van een burenruzie.

Verdere aanpak woonoverlast onder druk

De aanpak van de overlast is door de coronamaatregelen wel veranderd, schrijft ook het CCV. De grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast zijn dat er geen huisbezoeken meer kunnen plaatsvinden. Daarnaast is hulpverlening niet beschikbaar en handhaving niet mogelijk of lastig. Het CCV waarschuwde voor een verdere toename van de overlast tijdens de zomervakantieperiode.

Al vorig jaar (vóór corona) trok corporatiekoepel Aedes aan de bel over toenemende meldingen van woonoverlast, met name door verward gedrag bij buren.

 
 

Pak kwetsbare wijken aan met brede sociale huursector

3 februari 2020

 

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen gaat harder achteruit dan verwacht, blijkt uit vandaag verschenen onderzoek in opdracht van corporatiekoepel Aedes. 

 

De instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de wijken verlaten of niet voor zo'n woning in aanmerking komen. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is daardoor nóg groter dan verwacht. Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt fors toe, schrijven de onderzoekers.

Brede sociale huursector

In een recent gepubliceerd 'plan voor de volkshuisvesting' pleit de Woonbond voor een brede sociale huursector. Woonbonddirecteur Paulus Jansen: 'Door de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen te verhogen, zodat middeninkomens hier ook terecht kunnen, kies je ook voor sterke gemengde wijken waar lage en middeninkomens kunnen wonen. Ook moet de inkomensafhankelijke huurverhoging, die bedoeld is om huurders die net een beetje meer zijn gaan verdienen uit hun huurwoning te jagen, van tafel.' 

Meer begeleiding en investeringen leefbaarheid

Ook pleit de bond voor betere zorg en begeleiding voor de groeiende groep kwetsbare mensen die in de sociale huursector woont en moeten corporaties weer meer ruimte krijgen om te investeren in leefbaarheid in de wijk.

 *******

 
 
Actie tegen miljardenheffing sociale huur

27 september 2019

Corporaties maken deze dagen weer de verhuurderheffing over naar de Belastingdienst. Gisteren deelden corporaties massaal screenschots van het over te maken bedrag op twitter, om duidelijk te maken dat er enorme bedragen uit de huursector verdwijnen om de staatskas te spekken terwijl er een enorm gebrek is aan betaalbare huurwoningen.

Corporaties gebruikten de #wooncrisis en #ikwileenhuis om aandacht te vragen voor de verhuurderheffing. Samen met de Woonbond  roepen de corporaties de politiek op eindelijk een eind te maken aan de verhuurderheffing.

Liever bouwen

Corporaties laten zien dat de verhuurderheffing het aanpakken van de wooncrisis in de weg staat. Zo schrijft Hester van Buren, bestuursvoorzitter bij Rochdale: ‘Bij deze weer ruim 37,5 miljoen euro van onze huurders voor de staatskas. Veel liever van hadden we 1000 woningzoekenden aan een betaalbare woning geholpen.’ Woningstichting Nieuwkoop tweet: ‘Als kleine corporatie meer dan € 815.000 euro overgemaakt als straf voor het hebben van sociale huurwoningen. Met dat geld hadden wij graag woningen gebouwd waar onze woningzoekenden al 7 jaar op wachten!’

&&&&&&&&

 Oplossing huurtoeslag voor begeleid wonen.

Nieuwsbericht | 03-06-2019 | 14:30

Er is een oplossing gevonden voor huurders die begeleid wonen via een instelling en onterecht geen huurtoeslag hebben ontvangen of hebben moeten terugbetalen. Dat schrijft minister Ollongren (BZK) vandaag, mede namens staatssecretarissen Blokhuis (VWS) en Snel (Financiën), in een brief aan Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer. Deze huurders leken eerst geen recht te hebben op huurtoeslag, maar volgens rechterlijke uitspraken moet ook gekeken worden naar de omstandigheden van de huur. De Belastingdienst gaat vergelijkbare zaken van mensen die geen huurtoeslag kregen of deze moesten terugbetalen, opnieuw beoordelen op basis van regels die beter aansluiten bij de praktijk.

Oorzaak

Huurders die zelfstandig begeleid wonen of huren via een zorginstelling gaan een huurovereenkomst aan die meestal gekoppeld is aan begeleidingsovereenkomst. In een aantal gevallen werden aanvragen voor huurtoeslag afgewezen, omdat uit de tekst van zo’n soort huurovereenkomst zou blijken dat het gaat om huurcontracten voor kort gebruik (niet voor wonen). Een huurder heeft in zo’n situatie geen recht op huurtoeslag. Daarbij werd er echter onvoldoende rekening mee gehouden dat ook begeleid wonen waar in deze gevallen sprake was, wonen is (en geen kort gebruik). Het komt ook voor dat de Belastingdienst de huurtoeslag in eerste instantie wel toekende, maar na beoordeling van het contract besloot tot herziening en terugvordering van de huurtoeslag.


 

 

 

 

 

 

 

De Woonbond roept in een brief  aan de Kamer op om de investeringskracht voor sociale verhuurders te vergroten 

Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. De overheid heeft tijdens de crisis niet gestuurd op het aanjagen van de bouw, maar heeft de verhuurderheffing ingevoerd, wat de sociale huursector miljarden euro's heeft gekost.

Honderden miljarden minder geïnvesteerd

Tussen 2013 en 2018 werd op deze manier bij elkaar ongeveer 7,5 miljard euro uit de huursector gehaald. Dat heeft verhuurders ontzettend hard geraakt in hun investeringskracht. Doordat hun financiële positie verslechterde konden ze miljarden minder investeren in nieuwbouw. Volgens de methode van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW), die het ministerie jaarlijks publiceert om te laten zien hoeveel corporaties kunnen investeren, heeft dit 243 miljard euro aan investeringsruimte gekost. De verhuurderheffing heeft dus enorm bijgedragen aan de huidige woningnood.

 Bouwgolf sociale huurwoningen nodig

De ramingen van de minister laten zien dat er 75.000 woningen per jaar nodig zijn om de nieuwe woningnood het hoofd te bieden. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Dat betekent dat Nederland op dit te maken heeft met schaarste. Die schaarste leidt tot lange wachtlijsten en hoge prijzen voor koop en huur. Vooral in de sociale huursector is er een groot tekort aan woningen. Huurders in de sociale huursector kunnen hun verhuiswensen niet waarmaken. Dat blijkt uit de ‘Staat van de Woningmarkt’. Dat geldt niet zozeer voor sociale huurders die willen doorstromen naar de vrije sector of een koopwoning, hun verhuiskansen zijn met 48% en 50% bovengemiddeld. Maar huurders die binnen de sociale sector willen blijven hebben een verhuiskans van 33%. Daarom pleiten wij ervoor dat juist in de sociale huursector wordt ingezet op een bouwgolf. Door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsplicht komt er extra investeringsruimte vrij van 55 miljard euro per jaar.

                                                          ==========

Verduurzamen huursector kan als de politieke wil er is

15 februari 2019

Urgenda en 170 corporaties deden vandaag een oproep aan het kabinet. Geen heffing, maar energiebesparing en verduurzaming.

Urgenda wil laten zien dat CO2-reductie wel kan, als de politieke wil er maar is.

Niet belasten maar investeren

Samen met 170 corporaties roepen ze het kabinet daarom op de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, te schrappen. Zo kunnen corporaties echt investeren in energiebesparing, zonder dat dit tot onbetaalbare huurprijzen leidt. De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak dat dit tijdelijk was, is het kabinet echter vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. 

Betaalbare woonlasten

De Woonbond draagt het initiatief een warm hart toe. Beleidsmedewerker Energie Bastiaan van Perlo: ‘Wij steunen klimaatregelen als dat gepaard gaat met betaalbare woonlasten voor huurders.’  Een eventueel Klimaatakkoord kan ook alleen op steun rekenen van de Woonbond als het mes gaat in de verhuurderheffing, zodat corporaties kunnen investeren zonder de huurprijzen hierbij fors te verhogen. Van Perlo: ‘De woonlasten zijn voor huurders vaak al te hoog. Verduurzaming in de huursector lukt alleen als daar oog voor is. Bij klimaatbeleid met draagvlak moeten we altijd kijken naar een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.’

De Woonbond is medeorganisator van de Eerlijke Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart, een demonstratie voor eerlijk én effectief klimaatbeleid.

Huurders stemmen in met Sociaal Huurakkoord

21 december 2018

De Verenigingsraad van de Woonbond stemde vandaag in met het Sociaal Huurakkoord. In dat akkoord spreken corporaties en de Woonbond af dat de huurprijzen in corporaties gemiddeld maximaal met inflatie stijgen.

Daarnaast kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huur huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Bij verduurzamende renovaties spreken Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de woonlasten dalen.

‘Onder het huidige kabinetsbeleid, waarbij de belastingdruk voor verder corporaties oploop, was het moeilijk om tot afspraken te komen,’ kijkt Paulus Jansen terug op de onderhandelingen. ‘Toch hebben we hiermee een rem kunnen zetten op de huurstijging, en keren we eindelijk de trend dat de huren harder stijgen dan de inkomens van de meeste huurders’ We zijn dan ook blij dat het Sociaal Huurakkoord kan rekenen op steun van onze vereniging.’

De corporaties stemden afgelopen woensdag in op het congres van corporatiekoepel Aedes.

 

 ))))))))((((((

 

Nieuw plan voor ‘passend wonen’ lost woningtekort niet op

7 juni 2018

Huurders jaarlijks onderwerpen aan een ‘passendheidstoets’. Daarvoor pleiten woningcorporaties in een plan dat zij vandaag hebben aangeboden aan minister Ollongren van Wonen. Volgens huurdersorganisaties kan het plan beter de prullenbak in.Het plan voor 'passend wonen' zorgt voor extra bureaucratie Grote stapel papierwerk

Op 7 juni presenteerde een samenwerkingsverband van verschillende woningcorporaties, waaronder Stadgenoot uit Amsterdam,  de minister een plan voor het invoeren van ‘passend wonen’. Huurgenoot, de huurdersorganisatie die opkomt voor huurders van Stadgenoot, liet in een persbericht weten zware kritiek te hebben op dit plan. De Woonbond deelt die kritiek.

Jaarlijkse toets op inkomen en samenstelling huishouden

 

Met ‘passend wonen’ bedoelen de opstellers van plan dat corporaties jaarlijks willen gaan controleren wat het inkomen van huurders is, en met hoeveel mensen de woning bewoond wordt. Woont een huishouden naar oordeel van de verhuurder te goedkoop? Dan is dat aanleiding voor extra huurverhoging.  Is de woning naar oordeel van de verhuurder te groot voor het aantal bewoners? Dan krijgt de huurder voorrang bij het zoeken naar een kleinere woning.

Stigmatiserend

Het plan om huurders aan een jaarlijkse toets te onderwerpen helpt volgens de opstellers bij het efficiënter benutten van de beschikbare woningvoorraad. Maar volgens Huurgenoot is het idee achter deze jaarlijkse ‘passendheidstoets’ zeer stigmatiserend.  Woordvoerder Huurgenoot Wim Ringe: "Er wordt gesteld dat huurders misbruik maken van een voorziening als zij groter of goedkoop wonen. Zij zouden anderen de mogelijkheid onthouden om passend en betaalbaar te wonen."

Aantasting woonzekerheid

Ringe stelt dat uitvoering van dit plan de woonzekerheid aantast, en bij huurders voor stress en onrust zorgt. Omdat zij bij ieder kind dat het huis uitgaat en bij iedere salarisaanpassing moeten gaan nadenken over het effect op hun huurprijs en hun plek op de wachtlijst. Verder meent hij dat uitvoering van dit plan huurders die willen doorstromen ook nog eens onnodig gevangen houdt in de huursector. "Als je inkomen stijgt, stijgt je huur direct mee. Daardoor kun je nooit meer voldoende kapitaal opbouwen om een woning te kopen."

Woningmarkt vastgelopen

Volgens Huurgenoot en de Woonbond is de kern van het probleem dat de woningmarkt volledig is vastgelopen. Het overheidsbeleid van de afgelopen tien jaar heeft geleid tot een tekort aan woningen in het hele land, vooral in grote en middelgrote steden. Er is vrijwel niet gebouwd, mede doordat geld dat voor bouw beschikbaar had moeten zijn in de schatkist is verdwenen.

Meer bouwen dringend nodig

Huurgenoot en de Woonbond zien het vergroten van de woningvoorraad als de enige structurele oplossing. Er moet véél meer gebouwd worden, voor alle inkomens en huishoudtypes. Als dat gebeurt  kunnen de tekorten en daarmee ook de wachttijden,  snel slinken. Woonbondwoordvoerder Bastiaan van Perlo:  "De focus zou op bouwen moeten liggen, niet op verzinnen van nieuwe bureaucratische regels die het huurrecht verder uithollen en meer kosten en stress veroorzaken."

*************