Voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten (versie 0.2) d.d. 4 mei 2023

Overeenkomstig artikel 19 lid 1 doet het bestuur van Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten. Dit voorstel is door het bestuur vastgesteld op 4 mei 2023 en zal ter besluitvorming worden voorgelegd op de algemene vergadering van 24 mei 2023.

Overzicht van de voorgestelde wijzigingen:

 Wijziging 1

 Toevoeging aan artikel 7 een nieuw lid 2:

 In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder, een volledig bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting van de algemene vergadering om zo spoedig mogelijk in ontstane vacatures te voorzien. Het bestuur is alsdan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder, is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe aanwijst tijdelijk met het bestuur belast.

Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge deze statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder de functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, (langdurige) ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vereniging onaangekondigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen niet heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een specifiek geval anders besluit. 

Overige leden vernummeren worden vernummerd.

Wijziging 2

Toevoeging aan artikel 11 een nieuw lid 4:

Iedere bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Elke bestuurder is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij de bestuurder mede gelet op de aan andere toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en de bestuurder niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijke bestuur af te wenden.

Wijziging 3

 Wijzigen opschrift artikel 12: vertegenwoordiging in: vertegenwoordiging; tegenstrijdige belangen

 Vervanging van artikel 12 lid 3:

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Wijziging 4

 Artikel 24 verwijderen. Zie art. 14, lid 1: Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 Het betreft hier de zogenaamde ‘restbevoegdheid’. Het is wettelijk geregeld (artikel 2:40 BW) dat dat deze toekomt aan de algemene vergadering als hoogste orgaan van de vereniging.

 
 
 
 
 
 
 
Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen


Sociale huurders met een laag inkomen en hoge huur die een woning huren van OWW krijgen komend jaar huurverlaging. Met deze  huurverlaging geeft het ministerie een vervolg aan het sociaal huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes afspraken maakten over huurverlaging voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur.

Automatische huurverlaging

Volgens berekeningen van het ministerie komen zo’n 260.000 hurende huishoudens in aanmerking voor huurverlaging. Bij OWW zijn dit ongeveer 1200 huurders. Deze huurders krijgen dan automatisch een voorstel tot huurverlaging en hoeven dit niet aan te vragen. De Belastingdienst kijkt naar 2022 omdat dit de meest recente vastgestelde inkomensgegevens zijn.

 
Meer woonoverlast tijdens coronacrisis

Sinds het begin van de coronacrisis, krijgen woningcorporaties, gemeenten en politie veel meldingen van woonoverlast. Geluidsoverlast staat daarbij bovenaan, zo blijkt uit twee recente onderzoeken. Door Covid-19 staat buurtbemiddeling als oplossing onder druk.

Na geluidsoverlast (96 procent) waren de meeste meldingen over intimidatie, bedreigingen, pesten, geweld en/of vernieling (60 procent) en op nummer drie: vervuiling en/of verwaarlozing van de woning of tuin van de buren (41 procent). Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder een netwerk van woningbouwcorporaties, gemeenten, politie, zorg- en hulpverlening.

Politiecijfers

Ook databedrijf LocalFocus haalde deze zomer boven water dat de politie sinds de uitbraak van de coronacrisis bedolven wordt onder klachten over geluidsoverlast. Dat bleek uit cijfers die LocalFocus voor heel Nederland bij de politie had opgevraagd.

Rotterdam kampioen geluidsoverlast

Rotterdam bleek 'Nederlands kampioen' geluidsklachten, zo schreef het AD (22 aug) naar aanleiding van die data. De Rotterdamse politie kreeg van maart tot augustus 4720 meldingen over geluidsoverlast te verwerken: 2173 klachten méér dan in dezelfde periode vorig jaar.

Buurtbemiddeling viel stil

De standaard (t)huisbezoeken vielen immers stil. 'Negentig bemiddelingstrajecten belandden onder de wachtknop'. Sinds medio juli kunnen ze de achterstanden weer inlopen. In Rotterdam vond begin augustus ook een (niet-dodelijke) steekpartij plaats naar aanleiding van een burenruzie.

Verdere aanpak woonoverlast onder druk

De aanpak van de overlast is door de coronamaatregelen wel veranderd, schrijft ook het CCV. De grootste belemmeringen voor de aanpak van woonoverlast zijn dat er geen huisbezoeken meer kunnen plaatsvinden. Daarnaast is hulpverlening niet beschikbaar en handhaving niet mogelijk of lastig. Het CCV waarschuwde voor een verdere toename van de overlast tijdens de zomervakantieperiode.

Al vorig jaar (vóór corona) trok corporatiekoepel Aedes aan de bel over toenemende meldingen van woonoverlast, met name door verward gedrag bij buren.

 
 


 


 *******

 
 

&&&&&&&&


 

 

 

De Woonbond roept in een brief  aan de Kamer op om de investeringskracht voor sociale verhuurders te vergroten 

Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. De overheid heeft tijdens de crisis niet gestuurd op het aanjagen van de bouw, maar heeft de verhuurderheffing ingevoerd, wat de sociale huursector miljarden euro's heeft gekost.

Honderden miljarden minder geïnvesteerd

Tussen 2013 en 2018 werd op deze manier bij elkaar ongeveer 7,5 miljard euro uit de huursector gehaald. Dat heeft verhuurders ontzettend hard geraakt in hun investeringskracht. Doordat hun financiële positie verslechterde konden ze miljarden minder investeren in nieuwbouw. Volgens de methode van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW), die het ministerie jaarlijks publiceert om te laten zien hoeveel corporaties kunnen investeren, heeft dit 243 miljard euro aan investeringsruimte gekost. De verhuurderheffing heeft dus enorm bijgedragen aan de huidige woningnood.

 Bouwgolf sociale huurwoningen nodig

De ramingen van de minister laten zien dat er 75.000 woningen per jaar nodig zijn om de nieuwe woningnood het hoofd te bieden. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Dat betekent dat Nederland op dit te maken heeft met schaarste. Die schaarste leidt tot lange wachtlijsten en hoge prijzen voor koop en huur. Vooral in de sociale huursector is er een groot tekort aan woningen. Huurders in de sociale huursector kunnen hun verhuiswensen niet waarmaken. Dat blijkt uit de ‘Staat van de Woningmarkt’. Dat geldt niet zozeer voor sociale huurders die willen doorstromen naar de vrije sector of een koopwoning, hun verhuiskansen zijn met 48% en 50% bovengemiddeld. Maar huurders die binnen de sociale sector willen blijven hebben een verhuiskans van 33%. Daarom pleiten wij ervoor dat juist in de sociale huursector wordt ingezet op een bouwgolf. Door de verhuurderheffing om te zetten in een investeringsplicht komt er extra investeringsruimte vrij van 55 miljard euro per jaar.

                                                       

 

 ))))))))((((((

 

Nieuw plan voor ‘passend wonen’ lost woningtekort niet op


Huurders jaarlijks onderwerpen aan een ‘passendheidstoets’. Grote stapel papierwerk

Op .... presenteerde een samenwerkingsverband van verschillende woningcorporaties, waaronder Stadgenoot uit Amsterdam,  de minister een plan voor het invoeren van ‘passend wonen’. Huurgenoot, de huurdersorganisatie die opkomt voor huurders van Stadgenoot, liet in een persbericht weten zware kritiek te hebben op dit plan. De Woonbond deelt die kritiek.

Jaarlijkse toets op inkomen en samenstelling huishouden

 

Meer bouwen dringend nodig


*************